Vælg sprog:  image_432   image_292     

Vedtægter for Falsled Strand Camping-Laug

§ 1 Laugets navn:

”Falsled Strand Camping-Laug”

§ 2​Laugets formål:

Laugets formål er at drive campingplads i Falsled – ”Falsled Strand Camping-Laug” jævnfør lokalplan for området og øvrig lovgivning. Driften af campingpladsen skal sikre, at Falsled (Faaborg midtfyn kommune) bibeholder et rekreativt område, til gavn for laugets medlemmer og tilrejsende turister. Pladsen drives efter non profit princippet. Medlemmernes kontigent/leje fastsættes i forhold til udgifterne ved pladsens drift. Den daglige drift og ledelse varetages af bestyrelsen.

§ 3 Laugets medlemskreds

Alle fastliggende campister skal være medlem, andre kan optages. Pladsen er åben for tilrejsende turister. Overnatningspris for turister fastsættes i forhold til omkostningerne ved pladsens drift.

§ 4 Generalforsamling

Lauget afholder ordinær generalforsamling i pladsens fællesrum 2. søndag i juni hvert år. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse/ændring af ordensregler.
6. Valg af bestyrelse, revisor samt 2 suppleanter
7. Fastsættelse af kontingent og pladsleje
8. Eventuelt.

Generalforsamlingen indkaldes 14 dage før ved indkaldelse pr. mail til hvert enkelt medlem.

§ 5 Bestyrelse

Lauget ledes af en bestyrelse på 5 personer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 1 bestyrelses medlem.

3 af bestyrelsesmedlemmerne er på valg i ulige år, 2 i lige år. Revisor og suppleanter er på valg hvert år.

§ 6 Campingpladsen

a) Når en fastligger ikke mere ønsker sin plads, tildeler bestyrelsen pladsen (forudbetalt kontigent og tilbagebetales ikke)
b) Ønsker en fastligger at være væk een enkelt sommer, aftales med bestyrelsen hvem der kan
​”låne” pladsen, og fastliggeren får så sin plads tilbage igen året efter.

§ 7 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan besluttes ved flertal af de fremmødte til den ordinære generalforsamling eller ved indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før ordinær generalforsamling.

§ 8 Regnskab og revision

Laugets regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal kontrolleres af den valgte revisor inden forelæggelse.

§ 9 Laugets ophør

Eventuel formue deles mellem laugets medlemmer.